SAVE THE DATE! 13 juni 2020 Algemene Ledenvergadering RZWH 

ALV RZWH verplaatst naar 13 juni 2020

Beste leden,

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland zijn we genoodzaakt de geplande ALV RZWH van 18 april 2020 te verplaatsen naar 13 juni 2020 (*.

Onder deze mail vindt u de agenda voor de ALV RZWH en de preadviezen ten aanzien van de amendementen. We zien u graag in goede gezondheid op zaterdag 13 juni 2020 om 13.30 uur bij Sportcafé De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg.

Veel sterkte en gezondheid gewenst in deze onzekere tijd.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Alma Groot

(* Op dit moment is het nog onzeker of de maatregelen verlengd moeten worden na 1 juni. We volgen voor onze verenigingsactiviteiten het advies van de Raad van Beheer dat zij geven op basis van de richtlijnen van het RIVM.

----------------------------------------------------

Preadvies ingediende amendementen ALV RZWH 13 juni 2020

Beste leden,

Graag uw aandacht voor het volgende. Voor de aanstaande ALV RZWH heeft de heer M. Wisman mede namens een aantal leden een tweetal amendementen ingediend om voor te leggen aan de vergadering. Deze twee amendementen zijn in de agenda toegevoegd onder agendapunt 8. 'Ingezonden voorstellen inzake gezondheid ZWH'. De voorstellen zullen ter stemming worden voorgelegd aan de aanwezige leden. Conform de statuten heeft het bestuur een preadvies geformuleerd, dat gecommuniceerd dient te worden met de leden. Hieronder vindt u de voorstellen aangevuld met het preadvies van het bestuur.

Amendement 1 'Voorstel gezondheidsbeleid RZWH'

Inleiding
De RZWH heeft als doel; de bevordering van de gezondheid en het welzijn van het Zwitserse Witte Herder ras in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken (art. 2 lid 1 sub b van de statuten). Graag zouden wij zien dat de RZWH meer mogelijkheden krijgt om meer en structureler invulling te kunnen geven aan dit doel zonder dat de financiële middelen een directe beperking vormen. Daarom willen we het volgende voorstel doen.

Voorstel

De RZWH neemt in haar jaarrekening een geoormerkt budget op ten behoeve van het gezondheidsbeleid van de vereniging.
Dit budget kan gebruikt worden voor de invulling van het verder vorm te geven gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld om gezondheidsinventarisaties, -onderzoek, nestendagen te financieren.
De RZWH neemt in haar reglementen op dat aangesloten fokkers een afdracht van € 25,- per pup overmaken aan de RZWH ten gunste van het budget gezondheidsbeleid.

Preadvies bestuur t.a.v. amendement 1
Het bestuur staat in principe positief tegenover dit voorstel; verbetering van de gezondheid en het welzijn is immers één van de doelen van de RZWH.

Met betrekking tot de financiering is het bestuur van mening dat de kosten door alle leden van de vereniging gedragen zouden moeten worden. Men is immers lid geworden om de doelstellingen van de vereniging te ondersteunen. Het voorstel voor een bedrag per pup af te dragen, vindt dan ook onvoldoende steun.

Het bestuur acht het op dit moment praktisch niet haalbaar om de hieruit voortvloeiende werkzaamheden op te pakken. Er is de afgelopen jaren onvoldoende animo onder de leden gebleken om werkzaamheden binnen de vereniging op te pakken en de bestaande commissies kunnen het er helaas niet bij hebben. Na een positieve stemming over de fusie zullen er meer mogelijkheden ontstaan om hier wel invulling aan te geven.

Daarbij is het bestuur van mening dat dit voorstel breed gedragen dient worden door de fokkers, dekreuhouders en overige leden en dat de voorstellen verder uitgewerkt dienen te worden.

Het bestuur geeft voor dit voorstel een negatief stemadvies.

Amendement 2 'Voorstel onderzoek megaoesophagus RZWH'

Inleiding
Bij de Zwitserse Witte Herder komt de erfelijke aandoening Megaoesophagus (slokdarmverlamming) voor. Een aandoening die zich op zeer jonge leeftijd openbaart en met een slechte prognose voor de pups. Het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren, verbonden aan de Universiteit Utrecht, heeft de ervaring om dergelijke aandoeningen te inventariseren en de expertise om via DNA-onderzoek screeningstesten te ontwikkelen.

Voorstel

De RZWH gaat een samenwerking aan met Universiteit Utrecht om de aandoening Megaoesophagus nader te inventariseren, te onderzoeken en indien mogelijk een DNA-test te ontwikkelen.
De RZWH draagt financieel bij aan het onderzoek en zet zich actief in voor de werving van donaties ten gunste van dit onderzoek.
Preadvies bestuur t.a.v. amendement 2
Het bestuur staat in principe positief tegenover dit voorstel; verbetering van de gezondheid en het welzijn is immers één van de doelen van de RZWH.

In een eerder stadium is dit project begroot op € 20.000. Daarnaast is er een aanzienlijke inspanning van fokkers en pup-eigenaren vereist voor medische onderzoeken en röntgenonderzoek. Het voorstel geeft geen duidelijkheid over hoe dit georganiseerd moet worden.

Het bestuur is wel bereid om een nader overeen te komen bedrag voor gezondheidsonderzoeken te reserveren, maar ook hier zou verdere uitwerking van het voorstel gewenst zijn.

Het bestuur geeft voor dit voorstel een negatief stemadvies.


Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Alma Groot

-----------------------------------

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders op zaterdag 13 juni 2020. Wanneer er een positieve stemming over de fusie plaatsvindt zal er, indien dit genoodzaakt is door onvoldoende aanwezige stemgerechtigde leden, aansluitend een Buitengewone Leden Vergadering (BLV) met tweede stemronde worden gehouden.

De ALV wordt gehouden op zaterdag 13 juni 2020 om 13.30 uur bij Sportcafé De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg.

Agenda ALV

1. Welkom
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 14 april 2019 - zie bijlage
5. Jaarverslag 2019 - zie bijlage
6. Balans en staat van baten en lasten 2019 - zie toelichting (*
7. Verslag kascommissie
8. Ingezonden voorstellen inzake gezondheid ZWH

   Bespreken voorstel gezondheidsbeleid RZWH - zie bijlage
   Bespreken voorstel onderzoek megaoesophagus RZWH - zie bijlage
   Stemming
9. Fusie RZWH / ZWHVN

   Bespreken ingediende vragen concept Verenigings Fokreglement (VFR) - zie bijlage en toelichting (**
   Bespreken ingediende vragen concept Huishoudelijk reglement / statuten - zie bijlage en toelichting (**
   Stemming
10. Begroting van inkomsten en uitgaven voor het verenigingsjaar 2020 - zie toelichting (*
11. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar

   Uit eigen beweging is de heer K.J. Nikkels afgetreden
   Het bestuur heeft mevrouw C. Bekius bereid gevonden zich beschikbaar te stellen
   Het bestuur stelt voor mevrouw C. Bekius te kiezen als penningmeester
12. Rondvraag - zie toelichting (**
13. Sluiting

(* Balans en de staat van baten en lasten 2019 evenals de begroting van inkomsten en uitgaven 2020 liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage of zijn op te vragen bij de penningmeester
(** Vragen over het concept Verenigings Fok Reglement (VFR), het concept Huishoudelijk Reglement en vragen voor de rondvraag dienen vóór 15 april schriftelijk te worden aangeleverd via secretaris@rzwh.nl.

Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat alleen leden, die hun contributie voor 2020 hebben voldaan, toegang hebben tot deze vergadering.

Wij hopen dat we op een grote opkomst kunnen rekenen!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Alma Groot

Secretariaat Rasclub voor Zwitserse Witte Herders
www.rzwh.nl - secretaris@rzwh.nl

Bijlagen:
Notulen ALV 14 april 2019
Jaarverslag 2019
Voorstel gezondheidsbeleid RZWH
Voorstel onderzoek megaoesophagus RZWH
Concept Verenigings Fokreglement (VFR)
Concept Huishoudelijk reglement

Copyright © 2018 RZWH, All rights reserved.

Our mailing address is:
secretaris@rzwh.nl

 

 

 

 

Algemene leden vergadering RZWH 14 april 2019 te Almere


Aanwezig
: G. Nikkels, M. Feenstra, B. de la Croix, J. Brandsma, M. Kuiper, A. Hoetmer, J. Boer, P. Groot, S. Schepers, A. Groot.

Afwezig met kennisgeving: K.J. Nikkels, S. Visser, B. Dallinga, U. Stokdijk, R. Tilstra.

Notulen ALV- RZWH 14 april 2019

1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 14:10. Er is nog even vergeefs gewacht op een eventuele verlate deelnemer.
Buiten het bestuur zijn 6 leden aanwezig en er zijn 4 afmeldingen. Dit is ten opzichte van het ledenbestand evenals vorig jaar een teleurstellende opkomst.

2.Mededelingen.
Mw. S. Schepers heeft namens de evenementencommissie nieuws te melden over de KCM van de
RZWH, deze wordt in 2019 georganiseerd te Beusichem. 20 oktober in Sport- en Eventcentrum te Beusichem. We hebben een toezegging van keurmeester Mevr. N. Timmermans-Kadenko om voor ons de honden op deze dag te beoordelen.

Dhr. J. Boer deelt namens de fokcommissie het volgende mede:
Vanaf heden dienen de gezondheidsuitslagen en showverslagen van de toekomstige fokhonden in één e-mail in pdf-bestanden bij de fokcommissie aangeleverd te worden. Maximaal tot 6 maanden na de fokkeuring waar de desbetreffende hond gekeurd is. Indien de gegevens na 6 maanden NIET bij de fokcommissie aangeleverd zijn, vervalt de beoordeling van de fokgeschiktheidskeuring van de desbetreffende hond.

3. Bestuursverkiezing.
In navolging van het statutair geregelde rooster van aftreden is dhr. J. Boer afgetreden, waarna hij unaniem weer voor zijn bestuursfunctie gekozen is door de aanwezigen.

4. Ingekomen stukken.
Op deze vergadering zijn geen ingekomen stukken om te bespreken.

5. Notulen ALV 2018.
De notulen van 2018 zijn per pagina doorgenomen en goedgekeurd door de vergadering.

6.Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag is door de vergadering per pagina doorgenomen, er zijn geen vragen over het jaarverslag.

7. Balans en staat van baten en lasten 2018.
Doorgenomen door dhr. J. Brandsma, bij afwezigheid van de penningmeester dhr. K.J. Nikkels.

8.Verslag Kascommissie.
Op 3 februari hebben mevr. B. Dallinga en mevr. U. Stokdijk de kascontrole over het jaar 2018 gedaan. Er is een verzorgde administratie en boekhouding met een duidelijke onderbouwing en uitleg van de verschillende uitgaven geconstateerd. De kascommissie heeft geen opmerkingen of vragen.

9. Benoeming kascommissie.
Voor het volgend jaar is Mw. U. Stokdijk bereid wederom in de kascommissie plaats te nemen. Op de vergadering is besloten voor de tweede persoon in de kascommissie een oproep te plaatsen in de RZWH nieuwsflits. Dhr. J. Brandsma merkt op dat indien er geen kascommissielid gevonden wordt de kosten voor een externe partij 250 euro zijn.

10. Begroting van inkomsten en uitgaven voor het verenigingsjaar 2019. De vergadering heeft geen vragen over de begroting voor 2019.

11. Stemming aanpassing VFR 4.2 ad a en ad b:
Tijdens het fokkersoverleg van 17 februari 2019 is het voorstel gedaan om de mogelijkheid tot toestaan te fokken met HD C en/of ED1 te schrappen uit het fokreglement. Dit om de ‘grijze gebieden’ te voorkomen. Het schrappen van fokken met HD C zowel als fokken met ED 1 zijn apart in stemming gebracht. Beide veranderingen zijn aangenomen, met 9 stemmen voor en 1 onthouding. De regel zal vanaf 28 april 2019 in werking treden.

12. Database/Zoo easy
De invoer van data wordt gedaan door mw. M. Feenstra en dhr. J. Boer, hierover wordt een kleine uitleg gegeven. Tot op heden zijn 38.000 honden ingevoerd, waarvan veel al met de geverifieerde gezondheidsuitslagen. De fokcommissie hoopt per 1-9-2019 zover te zijn dat fokkers van Zoo easy gebruik kunnen maken. Vanaf bovenstaande datum kunnen leden van de RZWH fokkersaccounts kopen via de RZWH. Kosten zijn voor een account zijn 1,00 Euro per maand. In werkelijkheid kost dit het eerste jaar 1,25 euro per maand, maar de RZWH betaald de 0,25 euro extra voor haar leden.

13.Gezondheidsinventarisatie ZWH via Genetic Counseling Services.
Dit is een onderzoek gedaan onder alle ZWH in het NHSB, geboren in de jaren 2013 en 2014. Dus niet clubgebonden. Het onderzoek is gefinancierd door de RZWH en de ZWHVN. Inmiddels is de uitslag van de enquête door dhr. P. Prins gecommuniceerd met de beide verenigingen. Van de 1200 uitgestuurde enquêtes zijn er 400 ingevuld en teruggestuurd. Dit is volgens GCS een gemiddeld aantal. Een eerste blik leert ons dat de volgende problemen regelmatig genoemd worden: Spijsvertering, huid/haar, ledematen (met name groeipijnen), cryptorchide, gedrag.

Plan van de RZWH: we wachten de reactie van de ZWHVN af. Hierna willen we een commissie vormen van 2 leden uit beide verenigingen, deze commissie zal als taak krijgen een analyse van de uitslag van de enquête te maken. Vanuit deze analyse zal de RZWH een plan opstellen hoe hiermee verder te gaan.

16. Rondvraag.

Mw. A. Groot heeft een vraag namens de redactie. De redactie heeft behoefte aan uitbreiding. Er ligt nu teveel werkdruk op Mw. B. Dallinga. We zoeken een redactielid die communicatief sterk is, creatief meedenkt, content kan leveren voor de nieuwsflits en kan meehelpen de website te updaten. Op de vergadering waren geen gegadigden, de vragen zullen in de eerstvolgende nieuwsflits gesteld worden.

Sluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en wenst de aanwezigen een veilige reis huiswaarts.

 

 

 

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders op zaterdag 13 juni 2020. Wanneer er een positieve stemming over de fusie plaatsvindt zal er, indien dit genoodzaakt is door onvoldoende aanwezige stemgerechtigde leden, aansluitend een Buitengewone Leden Vergadering (BLV) met tweede stemronde worden gehouden.


De ALV wordt gehouden op zaterdag 13 juni 2020 om 13.30 uur bij Sportcafé De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg.