SAVE THE DATE! Algemene Ledenvergadering RZWH

Op zaterdag 18 april 2020 organiseert de RZWH haar jaarlijkse ledenvergadering om 13.00 uur in De Camp in Woudenberg. Direct aansluitend zal een Buitengewone Ledenvergadering plaatsvinden.

Noteer alvast in je agenda! Meer informatie volgt.

 

 

 

 

 

Algemene leden vergadering RZWH 14 april 2019 te Almere


Aanwezig
: G. Nikkels, M. Feenstra, B. de la Croix, J. Brandsma, M. Kuiper, A. Hoetmer, J. Boer, P. Groot, S. Schepers, A. Groot.

Afwezig met kennisgeving: K.J. Nikkels, S. Visser, B. Dallinga, U. Stokdijk, R. Tilstra.

Notulen ALV- RZWH 14 april 2019

1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 14:10. Er is nog even vergeefs gewacht op een eventuele verlate deelnemer.
Buiten het bestuur zijn 6 leden aanwezig en er zijn 4 afmeldingen. Dit is ten opzichte van het ledenbestand evenals vorig jaar een teleurstellende opkomst.

2.Mededelingen.
Mw. S. Schepers heeft namens de evenementencommissie nieuws te melden over de KCM van de
RZWH, deze wordt in 2019 georganiseerd te Beusichem. 20 oktober in Sport- en Eventcentrum te Beusichem. We hebben een toezegging van keurmeester Mevr. N. Timmermans-Kadenko om voor ons de honden op deze dag te beoordelen.

Dhr. J. Boer deelt namens de fokcommissie het volgende mede:
Vanaf heden dienen de gezondheidsuitslagen en showverslagen van de toekomstige fokhonden in één e-mail in pdf-bestanden bij de fokcommissie aangeleverd te worden. Maximaal tot 6 maanden na de fokkeuring waar de desbetreffende hond gekeurd is. Indien de gegevens na 6 maanden NIET bij de fokcommissie aangeleverd zijn, vervalt de beoordeling van de fokgeschiktheidskeuring van de desbetreffende hond.

3. Bestuursverkiezing.
In navolging van het statutair geregelde rooster van aftreden is dhr. J. Boer afgetreden, waarna hij unaniem weer voor zijn bestuursfunctie gekozen is door de aanwezigen.

4. Ingekomen stukken.
Op deze vergadering zijn geen ingekomen stukken om te bespreken.

5. Notulen ALV 2018.
De notulen van 2018 zijn per pagina doorgenomen en goedgekeurd door de vergadering.

6.Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag is door de vergadering per pagina doorgenomen, er zijn geen vragen over het jaarverslag.

7. Balans en staat van baten en lasten 2018.
Doorgenomen door dhr. J. Brandsma, bij afwezigheid van de penningmeester dhr. K.J. Nikkels.

8.Verslag Kascommissie.
Op 3 februari hebben mevr. B. Dallinga en mevr. U. Stokdijk de kascontrole over het jaar 2018 gedaan. Er is een verzorgde administratie en boekhouding met een duidelijke onderbouwing en uitleg van de verschillende uitgaven geconstateerd. De kascommissie heeft geen opmerkingen of vragen.

9. Benoeming kascommissie.
Voor het volgend jaar is Mw. U. Stokdijk bereid wederom in de kascommissie plaats te nemen. Op de vergadering is besloten voor de tweede persoon in de kascommissie een oproep te plaatsen in de RZWH nieuwsflits. Dhr. J. Brandsma merkt op dat indien er geen kascommissielid gevonden wordt de kosten voor een externe partij 250 euro zijn.

10. Begroting van inkomsten en uitgaven voor het verenigingsjaar 2019. De vergadering heeft geen vragen over de begroting voor 2019.

11. Stemming aanpassing VFR 4.2 ad a en ad b:
Tijdens het fokkersoverleg van 17 februari 2019 is het voorstel gedaan om de mogelijkheid tot toestaan te fokken met HD C en/of ED1 te schrappen uit het fokreglement. Dit om de ‘grijze gebieden’ te voorkomen. Het schrappen van fokken met HD C zowel als fokken met ED 1 zijn apart in stemming gebracht. Beide veranderingen zijn aangenomen, met 9 stemmen voor en 1 onthouding. De regel zal vanaf 28 april 2019 in werking treden.

12. Database/Zoo easy
De invoer van data wordt gedaan door mw. M. Feenstra en dhr. J. Boer, hierover wordt een kleine uitleg gegeven. Tot op heden zijn 38.000 honden ingevoerd, waarvan veel al met de geverifieerde gezondheidsuitslagen. De fokcommissie hoopt per 1-9-2019 zover te zijn dat fokkers van Zoo easy gebruik kunnen maken. Vanaf bovenstaande datum kunnen leden van de RZWH fokkersaccounts kopen via de RZWH. Kosten zijn voor een account zijn 1,00 Euro per maand. In werkelijkheid kost dit het eerste jaar 1,25 euro per maand, maar de RZWH betaald de 0,25 euro extra voor haar leden.

13.Gezondheidsinventarisatie ZWH via Genetic Counseling Services.
Dit is een onderzoek gedaan onder alle ZWH in het NHSB, geboren in de jaren 2013 en 2014. Dus niet clubgebonden. Het onderzoek is gefinancierd door de RZWH en de ZWHVN. Inmiddels is de uitslag van de enquête door dhr. P. Prins gecommuniceerd met de beide verenigingen. Van de 1200 uitgestuurde enquêtes zijn er 400 ingevuld en teruggestuurd. Dit is volgens GCS een gemiddeld aantal. Een eerste blik leert ons dat de volgende problemen regelmatig genoemd worden: Spijsvertering, huid/haar, ledematen (met name groeipijnen), cryptorchide, gedrag.

Plan van de RZWH: we wachten de reactie van de ZWHVN af. Hierna willen we een commissie vormen van 2 leden uit beide verenigingen, deze commissie zal als taak krijgen een analyse van de uitslag van de enquête te maken. Vanuit deze analyse zal de RZWH een plan opstellen hoe hiermee verder te gaan.

16. Rondvraag.

Mw. A. Groot heeft een vraag namens de redactie. De redactie heeft behoefte aan uitbreiding. Er ligt nu teveel werkdruk op Mw. B. Dallinga. We zoeken een redactielid die communicatief sterk is, creatief meedenkt, content kan leveren voor de nieuwsflits en kan meehelpen de website te updaten. Op de vergadering waren geen gegadigden, de vragen zullen in de eerstvolgende nieuwsflits gesteld worden.

Sluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en wenst de aanwezigen een veilige reis huiswaarts.